Dlaczego warto zrobić kurs inspektora ochrony danych

Ochrona danych to niezwykle szeroka dyscyplina, dlatego osoba wykonująca obowiązki inspektora danych musi posiadać rozległą wiedzę. Zdobycie stosownych kompetencji umożliwia zrobienie odpowiedniego kursu.  

Kto może wziąć udział w kursie inspektorów ochrony danych? 

W kursie inspektorów ochrony danych mogą wziąć udział:

 • Inspektorzy Ochrony Danych,
 • audytorzy wewnętrzni SZBI,
 • pełnomocnicy ds. SZBI,
 • specjaliści ds. compliance,
 • specjaliści i konsultanci wdrażający systemy bezpieczeństwa informacji,
 • specjaliści i konsultanci wdrażający systemy zintegrowanego zarządzania,

a także inne, nienależące do żadnej z tych grup osoby, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony danych. 

Kursanci powinni cechować się znajomością informatyki oraz najnowszych technologii wykorzystywanych w zakresie przetwarzania danych. Istotne jest również, by posiadali zdolności poprawnej komunikacji, skutecznego przekazywania wiedzy oraz negocjacji i mediacji. Osoby chcące zrobić kurs inspektora ochrony danych powinny ponadto wykazywać się umiejętnością zarządzania projektami i być w stanie rozumieć oraz prawidłowo interpretować przepisy z zakresu ochrony danych. 

Czego można się nauczyć na kursie inspektorów ochrony danych? 

Na kursie IOD można zdobyć kompleksową wiedzę oraz praktyczne doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. Prezentowane podczas szkolenia informacje zebrane są w pięciu blokach tematycznych: wprowadzenie do tematyki ochrony danych osobowych, inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych w organizacji, analiza ryzyka wobec zasobów informacyjnych i ocena skutków przetwarzania, dokumentacja zgodności z RODO oraz audytowanie systemu ochrony danych osobowych. Wprowadzenie do tematyki ochrony danych osobowych

W ramach wprowadzenia do tematyki ochrony danych osobowych prezentowane są najważniejsze definicje i pojęcia, zasady ogólne przetwarzania danych i kwestie dotyczące przesyłania danych osobowych poza EOG. Uczestnicy warsztatów poznają również zadania inspektora ochrony danych, status Prezesa UODO oraz prawa osób, których dane dotyczą. 

Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych w organizacji

W drugim bloku uczestnicy kursu inspektora ochrony danych zdobywają wiedzę dotyczącą:

 • analizy kontekstu organizacji,
 • inwentaryzacji procesów przetwarzania danych osobowych,
 • podziału ról i odpowiedzialności,
 • uzupełniania rejestru czynności przetwarzania,
 • doskonalenia systemu zarządzania ochroną danych osobowych,
 • przygotowania do kontroli organu nadzorczego. 
 1. Analiza ryzyka wobec zasobów informacyjnych i ocena skutków przetwarzania

Uczestnicy kursu IOD uczą się inwentaryzacji zasobów informacyjnych, szacowania ryzyka wobec zasobów informacyjnych i oceny skutków przetwarzania danych osobowych. Dowiadują się również, jak przygotować plan postępowania z ryzykiem i monitorować jego realizację. 

Dokumentacja zgodności z RODO

W ramach dokumentacji zgodności z RODO kursanci uczą się opracowywania polityki bezpieczeństwa oraz dokumentacji zabezpieczeń fizycznych, technicznych i organizacyjnych. Zdobywają także wiedzę z zakresu zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych, tworzenia i wdrażania dokumentacji RODO, a także utrzymania i doskonalenia dokumentacji zgodności z RODO. 

Audytowanie systemu ochrony danych osobowych

Kurs IOD przygotowuje do audytowania systemu ochrony danych osobowych. Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu:

 • ogólnych zasad audytowania, 
 • kompetencji audytora w ramach audytu RODO,
 • planowania audytu zgodności z RODO,
 • rozpoczęcia, przebiegu i zakończenia audytu zgodności z RODO,
 • raportowania wyników audytu zgodności z RODO,
 • planowania działań poaudytowych,
 • monitorowania realizacji działań poaudytowych.

Korzyści płynące ze zrobienia kursu inspektora ochrony danych 

Zrobienie kursu inspektora ochrony danych pozwala uzyskać liczne korzyści osobiste. Profity uzyskuje również firma zatrudniająca osobę, która zdecydowała się na poszerzenie swoich kwalifikacji. 

 1. Korzyści osobiste 

Uczestnik kursu IOD zdobywa kompetencje niezbędne do odpowiedzialnego pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. Poszerza on swoje horyzonty w obszarze bezpieczeństwa informacji i zgodności z przepisami RODO. Dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej podwyższa własne kwalifikacje i poprawia swoją sytuację na rynku pracy. 

 1. Korzyści dla firmy

Firma zatrudniająca pracownika, który ukończył kurs inspektora ochrony danych, zyskuje profesjonalne wsparcie w realizacji wymagań ochrony danych osobowych przewidzianych w RODO oraz poczucie spokoju w razie kontroli Prezesa UODO lub audytu zgodności z RODO ze strony kontrahentów. Korzystając z wiedzy i umiejętności uczestnika szkolenia, pracodawca ma również możliwość odpowiedzialnego zarządzania naruszeniami ochrony danych. 

Specjalistyczne kursy inspektora ochrony danych organizuje certyfikowany ośrodek szkoleniowy Bureau Veritas.